Druki do pobrania

I. Swiadczenie wychowawcze
1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (aktualizacja wniosku do obowi?zuj?cego stanu prawnego) 
2. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZ?ONKA RODZINY OSI?GNI?TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ?WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NI? DOCHODY PODLEGAJ?CE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRE?LONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓ?N. ZM.) 
3. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOSCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZ?ONKA RODZINY WYRA?ONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ?WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Zaswiadczenie naczelnika urzedu skarbowego o wysoko?ci przychodu oraz o wysoko?ci i formie op?acanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do ?wiadcze? rodzinnych, ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego lub ?wiadczenia wychowawczego, dotycz?ce osoby rozliczaj?cej si? na podstawie przepisów o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne 

========================================================================

II. Zasi?ek rodzinny
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI?KU RODZINNEGO (aktualizacja wniosku do obowi?zuj?cego stanu prawnego) 
2. ZALACZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASI?KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI?KU RODZINNEGO 
3. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZ?ONKA RODZINY OSI?GNI?TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES ZASI?KOWY, INNYCH NI? DOCHODY PODLEGAJ?CE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRE?LONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓ?N. ZM.) 
4. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKO?CI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZ?ONKA RODZINY WYRA?ONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES ZASI?KOWY 
5. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTA? UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZE?CIOMIESI?CZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPO?REDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO 
6. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WI?CEJ NI? 5 DNI W TYGODNIU Z CA?ODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJ?CEJ CA?ODOBOW? OPIEK?, W TYM W SPECJALNYM O?RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 
7. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJ?CE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Zaswiadczenie naczelnika urzedu skarbowego o wysoko?ci przychodu oraz o wysoko?ci i formie op?acanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do ?wiadcze? rodzinnych, ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego lub ?wiadczenia wychowawczego, dotycz?ce osoby rozliczaj?cej si? na podstawie przepisów o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne 

========================================================================

III. Jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka (tzw. becikowe)
1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTU?U URODZENIA SI? DZIECKA (aktualizacja wniosku do obowi?zuj?cego stanu prawnego)
 2. ZALACZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTU?U URODZENIA SI? DZIECKA
 3. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZ?ONKA RODZINY OSI?GNI?TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES ZASI?KOWY, INNYCH NI? DOCHODY PODLEGAJ?CE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRE?LONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓ?N. ZM.)
4. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKO?CI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZ?ONKA RODZINY WYRA?ONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES ZASI?KOWY

========================================================================

IV.  Zasi?ek piel?gnacyjny
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU PIELEGNACYJNEGO (aktualizacja wniosku do obowi?zuj?cego stanu prawnego)

========================================================================

 V. Specjalny zasilek opiekunczy
1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASILKU OPIEKU?CZEGO (aktualizacja wniosku do obowi?zuj?cego stanu prawnego)
2. ZALACZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI?KU OPIEKU?CZEGO
3. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZ?ONKA RODZINY OSI?GNI?TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES ZASI?KOWY, INNYCH NI? DOCHODY PODLEGAJ?CE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRE?LONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓ?N. ZM.)
4. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKO?CI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZ?ONKA RODZINY WYRA?ONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES ZASI?KOWY
5. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WI?CEJ NI? 5 DNI W TYGODNIU Z CA?ODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJ?CEJ CA?ODOBOW? OPIEK?, W TYM W SPECJALNYM O?RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

========================================================================

VI. Swiadczenie pielegnacyjne
1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA PIELEGNACYJNEGO (aktualizacja wniosku do obowiazujacego stanu prawnego)
2. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIECEJ NIZ 5 DNI W TYGODNIU Z CALODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJACEJ CA?ODOBOWA OPIEKE, W TYM W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

========================================================================

VII. Swiadczenie rodzicielskie  
(aktualizacja wniosku do obowiazujacego stanu prawnego)

========================================================================

VIII. Jednorazowe Swiadczenie z tytulu urodzenia sie dziecka, u którego zdiagnozowano ciezkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalna chorobe zagrazajaca zyciu, które powstaly w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za zyciem"

========================================================================

IX. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ?WIADCZE? Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (aktualizacja wniosku do obowi?zuj?cego stanu prawnego)
2. ZALACZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ?WIADCZE? Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
3. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZ?ONKA RODZINY OSI?GNI?TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES ?WIADCZENIOWY INNYCH NI? DOCHODY PODLEGAJ?CE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKRE?LONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓ?N. ZM.)
4. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKO?CI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZ?ONKA RODZINY WYRA?ONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ?CYM OKRES ?WIADCZENIOWY
5. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOSCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
6. O?WIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWI?ZANYCH WZGL?DEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIZ DLUZNIK ALIMENTACYJNY
7. WZÓR ZA?WIADCZENIA O BEZSKUTECZNO?CI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Zaswiadczenie naczelnika urzedu skarbowego o wysoko?ci przychodu oraz o wysoko?ci i formie op?acanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do ?wiadcze? rodzinnych, ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego lub ?wiadczenia wychowawczego, dotycz?ce osoby rozliczaj?cej si? na podstawie przepisów o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne 

X. Dobry Start

1. Wniosek o świadczenie dobrystart (aktualizacja na 16.06.2020)

2. Załącznik do wniosku dobry start (16.06.2020)