Witamy na stronie ...

Informacja o cookies!

Zapraszamy do aktualności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

Projekt dla osób 30+

20.07.2018

FUNDACJA AKME PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW/CZEK DO REALIZOWANEGO
W OKRESIE OD 01 CZERWCA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU
PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.


czytaj więcej

Program "Dobry start"

04.07.2018

300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny.
Od 1 lipca rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”.
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

Dla kogo świadczenie dobry start?

    Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

    Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

   Jak dostać świadczenie?

    Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek (tu do pobrania). Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczna opike nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski online już teraz
(kliknij na obrazku aby pobrać formularz).   

    Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca można składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

    Papierowe wnioski od 1 sierpnia.

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

   Kiedy dostanę wsparcie?

    Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

   Nie przegap terminu!

Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

  Więcej pieniędzy w domowym budżecie.

    Rodziny otrzymają nową formę wsparcia bez względu na dochód. Warto podkreślić, świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

   Łatwiejsza procedura.

    W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

Więcej informacji na stronie WWW Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki socjalnej.

,,KURS KU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ!

18.05.2018

MIEDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR 5P. Z O,O.
ZAPRASZA DO UDZIAT.U W PROJEKCIE
,,KURS KU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ!"
Pfojekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wyktuczeniem społecznym,
które w pierwszej kolejności
wymagają aktywizacji społeczno-zawodowej,
zamieszkujących na terenie woj. małopolskiego,
w tym mieszkańców powiatów: proszowickiego, myślenickiego, nowotarskiego, brzeskiego, suskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego,
nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, miasta Tarnów, miasta Nowy Sącz.

Szczegóły na plakacie

Informacja Spółdzielni SerwiS

18.05.2018

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna SerwiS
ZAPRASZA
do udziału w projekcie "CISERWIS" współfinansowanym z EFS
w ramach 9 Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Rekrutacja trwa od 15.05.2018 - 30.05.2018 w biurze projektu: ul. Krakowska 13/3 (I piętro).

Oferujemy max. 1,5 roczny udział w jednym z wybranych warsztatów: budowlanym, gastronomicznym lub wikliniarsko - pamiątkarskim mający na celu nabycie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa. Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych/miesiąc (z wyj. okresu próbnego, tj. 1 miesiąca – 50% zasiłku), zwrot kosztów dojazdu, codzienny posiłek, odzież robocza.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, a w szczególności: doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie powiatu Tarnowskiego i miasta Tarnowa. Szczegółowe informacje na stronie www.cistarnow.pl w biurze projektu lub pod nr. tel 570 800 065.