Witamy na stronie ...

Informacja o cookies!

Zapraszamy do aktualności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

UWAGA - aby przejść bezpośrednio do wzorów dokumentów  dla Świadczenia Wychowawczego, Świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego kliknij tutaj

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych jest opublikowany tutaj

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

,,KURS KU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ!

18.05.2018

MIEDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR 5P. Z O,O.
ZAPRASZA DO UDZIAT.U W PROJEKCIE
,,KURS KU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ!"
Pfojekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wyktuczeniem społecznym,
które w pierwszej kolejności
wymagają aktywizacji społeczno-zawodowej,
zamieszkujących na terenie woj. małopolskiego,
w tym mieszkańców powiatów: proszowickiego, myślenickiego, nowotarskiego, brzeskiego, suskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego,
nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, miasta Tarnów, miasta Nowy Sącz.

Szczegóły na plakacie

Informacja Spółdzielni SerwiS

18.05.2018

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna SerwiS
ZAPRASZA
do udziału w projekcie "CISERWIS" współfinansowanym z EFS
w ramach 9 Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Rekrutacja trwa od 15.05.2018 - 30.05.2018 w biurze projektu: ul. Krakowska 13/3 (I piętro).

Oferujemy max. 1,5 roczny udział w jednym z wybranych warsztatów: budowlanym, gastronomicznym lub wikliniarsko - pamiątkarskim mający na celu nabycie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa. Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych/miesiąc (z wyj. okresu próbnego, tj. 1 miesiąca – 50% zasiłku), zwrot kosztów dojazdu, codzienny posiłek, odzież robocza.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, a w szczególności: doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie powiatu Tarnowskiego i miasta Tarnowa. Szczegółowe informacje na stronie www.cistarnow.pl w biurze projektu lub pod nr. tel 570 800 065.

Projekt WUP w Krakowie "Małopolskie gwarancje"

13.05.2018

Celem projektu
jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji
300 osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z województwa małopolskiego.

Więcej na plakacie WUP w Krakowie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

29.07.2017

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r. ( 2017/2018 )

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r. na nowych wzorach wniosków i załączników.

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres podany powyżej dostępne są już na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub w zakładce "DRUKI" na stronie GOPS.