Aktualności

Aktualności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

Projekt

03.12.2019

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W młodości POWER!

Czytaj więcej:
Pismo informujące o projekcie
Ulotka

Świadczenie uzupełniające ZUS

17.09.2019

Szanowni Państwo,
Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Prawo do 500+ dla osób niesamodzielnych będzie zależało również m.in. od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.
Dlatego w celu rozpowszechnienia informacji o nowym świadczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców treści załącznika (kliknij na wyróżniony tekst aby otworzyć załącznik!).

Aktualne wnioski i załączniki Świadczeń Rodzinnych

05.08.2019

Wniosek o Zasiłek Rodzinny
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (do ZR)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa (do ZR)
Oświadczenie wnioskodawcy o urlopie wychowawczym (do ZR)
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (do ZR)

Wniosek o ustalenie prawa do Zasiłku Pielęgnacyjnego
Oświadczenie strony (do ZP)

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego
Oświadczenie Rolnika (do SP)
Kwestionariusz osobowy (do SP)

Wniosek o ustalenie prawa do Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (do SZO)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa (do SZO)
Oświadczenie Rolnika (do SZO)
Kwestionariusz osobowy (do SZO)

Wniosek o ustalenie prawa do Jednorazowej Zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (do JZ)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa (do JZ)

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (do FA)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa (do FA)
Oświadczenie o osobach zobowiązanych (do FA)

Wniosek o Świadczenie Rodzicielskie

Wniosek o świadczenie Dobry Start
Załącznik do wniosku Dobry Start

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – INFORMACJA

12.06.2019

   W dniu 16 maja 2019 r. została podpisana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)

   Od 1 lipca 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

czytaj więcej (klikając na strzałki poniżej)  >>  >>

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

12.06.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi projekt pt.: "KIS na terenie subregionu tarnowskiego" - aktualnie prowadzona jest rekrutacja do w/w projektu.

   Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.

    Naszym celem jest dotrzeć z informacją o projekcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników projektu spełniających poniższe warunki uczestnictwa tj.:
osoby pozostające bez zatrudnienia: bierne zawodowo, w tym z niepełnosprawnością, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa lub na terenie powiatu tarnowskiego/powiatu dąbrowskiego/powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

a) osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i/lub

b) osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i/lub

c) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów i/lub

d) osób z niepełnosprawnością: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Klub Integracji Społecznej oferuje:

- poradnictwo zawodowe

- poradnictwo psychologiczne

- pośrednictwo pracy

- praca z trenerem zatrudnienia wspieranego

- szkolenia zawodowe

- staże zawodowe - (6-miesięczne)

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod numerem telefonu 14 656 28 00 wew. 16 lub osobiście ul. Krakowska 13 (II piętro pok.11) 33-100 Tarnów

Projekt "Pomocna dłoń"

09.04.2019

Więcej na stronie : https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon

                                     Do pobrania:    Artykuł   i   Informacja

Projekt „W kierunku pracy! ”

01.04.2019

Projekt skierowany jest do 150 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie Małopolskim, okres rekrutacji zaplanowano od 01.06.2018 do 31.05.2020.

Wszelkie formy wsparcia będą realizowane W TARNOWIE

Projekt obejmuje:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

2. INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY

3. SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DORADCZE I MOTYWACYJNE

4. KURSY I SZKOLENIA

5. STAŻE U PRACODAWCÓW

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

04.03.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach realizacji projektu
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim
i m. Tarnów (IV) - Młodzi na start
”, wdrażanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

INFORMACJA

MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI

06.02.2019

Projekt
MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
mieszkańców Małopolski

Czytaj ulotkę w formacie PDF

Praca na horyzoncie

05.02.2019

Pomoc szyta na miarę

24.01.2019

Klub Integracji Społecznej

21.01.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
informuje o kolejnej turze rekrutacji do projektu „ KIS-na terenie subregionu tarnowskiego„ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
.

   Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.

   Naszym celem jest dotrzeć z informacją o projekcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników projektu spełniających poniższe warunki uczestnictwa tj.:

osoby bierne zawodowo, w tym z niepełnosprawnością, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa lub na terenie powiatu tarnowskiego/powiatu dąbrowskiego/powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej 15-64, w szczególności:

a)osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i/lub

b)osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i/lub

c)osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów i/lub

d)osób z niepełnosprawnością: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Oferujemy:

- płatne staże zawodowe(śr.6-mcy)

- płatne kursy/szkolenia zawodowe

- zwroty kosztów dojazdu na staże i kursy zawodowe

-poradnictwo zawodowe

-poradnictwo psychologiczne

-zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej

-trening kompetencji i umiejętności społecznych

-pośrednictwo pracy

-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

    Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 14 656 28 00 wew.16 lub osobiście w Biurze Projektu ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów

Karta Dużej Rodziny 2019

06.01.2019

   Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W projekcie budżetu na 2019 rok na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln zł - to ponad 12 mln zł więcej niż w 2018 roku.

   Wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wymaganych do wniosku załączników przygotowało MRPiPS i możesz je znaleć tutaj: dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Gdzie złożyć wniosek
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
To zniżki na przykład na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Usługa jest bezpłatna. Duplikat karty kosztuje zaś 9,40 zł.