Od aktywności do zatrudnienia

07.07.2021

ODZ_plakat_projektowy  

   Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

Wsparcie oferowane w projekcie:
• staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy,
• szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
• pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie,
• pośrednictwo pracy,
• wsparcie psychologiczne,
• indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
• wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
• zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia,
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
• dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r.
Termin najbliższej rekrutacji: 12.07.2021-16.07.2021 r.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748.
Nr wpisu do agencji pośrednictwa pracy – 9808
Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010

« inne aktualności