Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

12.06.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi projekt pt.: "KIS na terenie subregionu tarnowskiego" - aktualnie prowadzona jest rekrutacja do w/w projektu.

   Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.

    Naszym celem jest dotrzeć z informacją o projekcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników projektu spełniających poniższe warunki uczestnictwa tj.:
osoby pozostające bez zatrudnienia: bierne zawodowo, w tym z niepełnosprawnością, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa lub na terenie powiatu tarnowskiego/powiatu dąbrowskiego/powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

a) osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i/lub

b) osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i/lub

c) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów i/lub

d) osób z niepełnosprawnością: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Klub Integracji Społecznej oferuje:

- poradnictwo zawodowe

- poradnictwo psychologiczne

- pośrednictwo pracy

- praca z trenerem zatrudnienia wspieranego

- szkolenia zawodowe

- staże zawodowe - (6-miesięczne)

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod numerem telefonu 14 656 28 00 wew. 16 lub osobiście ul. Krakowska 13 (II piętro pok.11) 33-100 Tarnów

« inne aktualności