Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

23.02.2020

Naszym celem jest dotrzeć z informacją o projekcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników projektu spe?niaj?cych poni?sze warunki uczestnictwa.

Zapraszamy osoby: od 15 do 29 lat,
bierne zawodowo, które jednocze?nie nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą – tzw. młodzie? NEET (osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy),
zamieszkujśące subregion tarnowski w województwie małopolskim (m. Tarnów, powiat dąbrowski, powiat tarnowski, powiat brzeski), w tym wyłącznie:
osoby zamieszkuące obszary wiejskie poza ZIT (DEGURBA 3 - zgodnie z klasyfikacją GUS)
lub
osoby z niepełnosprawnościami.

Zakres działań oraz formy wsparci przewidziane w ramach realizacji projektu:

identyfikacja potrzeb Uczestników projektu- opracowanie IPD (indywidualnego planu działnia) dla każdego Uczestnika projektu,
poradnictwo psychologiczne/poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy
doradztwo grupowe –warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
coaching indywidualny
bony szkoleniowe
staże śr. od 3 do 6 m-cy
zwroty kosztów dojazdu na sta?e oraz szkolenia zawodowe
stypendium stażowe/szkoleniowe

Okres realizacji projektu:

01.11.2019 r. - 30.04.2021r

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne w Biurze Projektów:

ul. Krakowska 13,33-100 Tarnów, tel. 513 066 421, www.zpoweremwzycie.pl

ZAPRASZAMY!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZP?ATNY

*Osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:nie pracuje (tj. jest bierna zawodowo), nie ksztaci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliła się ze środków finansowanych ze źródeł publicznych (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

« inne aktualności